محورهای کنگره :
  • علوم پایه
  • طب سنتی و گیاهان دارویی
  • حوادث، سوانح و فوریت پزشکی
  • تصویر برداری پزشکی و حفاظت پرتوها
  • فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم پزشکی
  • کاردرمانی و توانبخشی
  • سبک و کیفیت زندگی در حوزه سلامت
  • ایمنی و حفاظت های بیمارستانی
  • پژوهش در آموزش نوین علوم پزشکی
  • تاریخ و فلسفه در علوم پزشکی

تا 14 اسفند ماه 1394