تبلیغات
تیم مطالعاتی پژوهشی فرزندان چمران - اصول هفتگانه امام | اعتقاد به استقلال کشور و رد سلطه‌پذیری